• Allez voir nos produits dans l’onglet galerie photo.
 • En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
 MICHAŁ P. TARGOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest MICHAŁ P. Targoński wpisanym do Ewidencji Gospodarczej pod numerem: REGON 521923520 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 722-163-65-04 zwany dalej: „Administratorem”,
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

 GDPR lub RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o celach i sposobie wykorzystania, o których decyduje Administrator;

Przepisy Ochrony Danych Osobowych – oznaczają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce dotyczącego ochrony Danych Osobowych, w tym przepisy RODO, jak również wszelkie inne przepisy prawa dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa danych
i prywatności, mające zastosowanie do Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego w związku
z postanowieniami regulaminu;

4.Standardowe Klauzule Umowne – standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibęw krajach trzecich w brzmieniu określonym w załączniku do decyzji Komisji 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

5.Kraje EOG – oznaczają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i inne kraje będące sygnatariuszami porozumienia o utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarię;

6. Przez usunięcie Danych Osobowych rozumieć należy fizyczne zniszczenie nośników Danych Osobowych, a w przypadku Danych Osobowych przechowywanych w systemach komputerowych (informatycznych) – usunięcie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która w sposób nieodwracalny uniemożliwi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

§2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów w celu:
  a) realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści oraz obowiązków uregulowanych w ramach obowiązujących przepisów prawa w zakresie uprawnień kontrahentów z tytułu rękojmi i gwarancji , dochodzenia roszczeń,
  b) wykonania obowiązków wynikających ze składanych oświadczeń woli w zakresie oferowanych towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia w tym zakresie roszczeń,
  c) w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.michal-silosy.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz zaakceptowania treści oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Kontrahenta wyrażona w formie oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza kontaktowego w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści oraz obowiązków uregulowanych w ramach obowiązujących przepisów prawa w zakresie uprawnień kontrahentów z tytułu rękojmi i gwarancji, dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających ze składanych oświadczeń woli w zakresie oferowanych towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia w tym zakresie roszczeń, w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing, jak również w celu reakcji na informacje przesłane przez Klienta z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz upoważnienie do przetwarzania danych Klientów
  w celu realizacji przez Administratora jego prawnie usprawiedliwionych praw i obowiązków. W przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Kontrahenta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Kontrahentowi takiej informacji.
 4. Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści oraz obowiązków uregulowanych w ramach obowiązujących przepisów prawa w zakresie uprawnień kontrahentów z tytułu rękojmi i gwarancji, dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających ze składanych oświadczeń woli w zakresie oferowanych towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia w tym zakresie roszczeń, w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing, jak również w celu reakcji na informacje przesłane przez Kontrahenta z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz upoważnienie do przetwarzania danych Kontrahenta w celu realizacji przez Administratora jego prawnie usprawiedliwionych praw
  i obowiązków, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT. W przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Kontrahenta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Kontrahentowi takiej informacji.
 5. Kontrahent w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Dane Osobowe będą Przetwarzane wyłącznie w Krajach EOG.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie Danych Osobowych poza Kraje EOG lub do organizacji międzynarodowej, przekazanie odbywać się będzie na podstawach wymienionych w Rozdziale V RODO, a w szczególności:
  a) na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, przy czym na żądanie Administratora, Standardowe Klauzule Umowne zostaną zastąpione i Strony zawrą nowe standardowe klauzule ochrony danych przyjęte zgodnie z przepisami art. 46 ust. 2 lit. c) lub d) RODO. W razie rozbieżności pomiędzy Standardowymi Klauzulami Umownymi a Umową Powierzenia Przetwarzania, przeważać będą postanowienia Standardowych Klauzul Umownych;
  b) w przypadku przekazywania Danych Osobowych do kraju, wobec którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że dany kraj zapewnia odpowiedni stopień ochrony, na podstawie przepisu art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych albo przepisu art. 45 ust. 3 RODO, nie będą zawierane Standardowych Klauzule Umowne, a Przetwarzanie Danych Osobowych odbywać się będzie na podstawie Umowy Powierzenia Danych. W razie uchylenia lub zawieszenia przez Komisję Europejską swojej decyzji, ze skutkiem natychmiastowym obowiązują postanowienia ust. 3 lit. a) powyżej.
 8. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data urodzenia, NIP, adres, e-mail, numer telefonu.
 9. Oprócz danych podawanych przez Kontrahentów w ramach korzystania z formularza kontaktowego wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
 •  z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
 •  z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 1. Zgłoszenie przez Kontrahenta usunięcia danych osobowych jest wiążące za wyjątkiem przypadków opisanych w Regulaminie oraz przypadków wynikających z przepisów prawa, zezwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych. W szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
 • w przypadkach niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przede wszystkim w sposób niezgodny z Regulaminem oraz wbrew powszechnie obowiązującym przepisom prawa – jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z produktów i usług,
 • gdy jest to niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług drogą elektroniczną.
 1. Usunięcie Danych Osobowych, o którym mowa w powyższych postanowieniach punktu 12, zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Administratora, przekazanym Kontrahentowi niezwłocznie po usunięciu Danych Osobowych.

  §3 Przekazywanie danych podmiotom trzecim
 1. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Kontrahentów innym podmiotom.
 2. W toku wykonywania usług na rzecz Kontrahentów, dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Kontrahentów.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym:
 • organom wymiaru sprawiedliwości i organom ścigania ( sądy, prokuratura, Policja, ABW itp.)
 • biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) dane w drodze teletransmisji, jeżeli wierzyciel występujący o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane, określające zakres danych przeznaczonych do udostępnienia.

  §4 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie www.michal-silosy.pl W przypadku zmiany Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronie www.michal-silosy.pl W odniesieniu do już złożonych formularzy kontaktowych zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy.

  §5. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Art. 13, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, przekazanych w ramach Rejestracji, zapytań ofertowych, ofert, składania zamówień, umów oraz w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie przetwarzania danych osobowych, jest MICHAŁ P. Targoński wpisanym do Ewidencji Gospodarczej pod numerem: REGON 521923520 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 722-163-65-04, tel.: 86 275-01-46; adres e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 86 275 90 93 e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Regulamin przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych znajduje się na stronie www.michal-silosy.pl/kontakt/rodo.

 1. Celem zbierania i przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest: prawidłowa realizacja;
  a) zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści oraz obowiązków uregulowanych w ramach obowiązujących przepisów prawa w zakresie uprawnień kontrahentów
  z tytułu rękojmi i gwarancji,
  b) obowiązków wynikających ze składanych oświadczeń woli w zakresie oferowanych towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  c) marketingu bezpośredniego w zakresie oferowanych towarów i usług, o ile kontrahent wyrazi zgodę na taki marketing,
  d)zobowiązania przesłania kontrahentowi informacji handlowej, w przypadku wyrażenia zgody przez kontrahenta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku, gdy taka zgoda była wyrażona) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane tylko podmiotom, z którymi administrator zawiera umowy w celu wykonania zawartej umowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej wynikających w tym w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia właściwego funkcjonowania i kontaktu oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa, w celu marketingu bezpośredniego w zakresie oferowanych towarów i usług, o ile klient wyrazi zgodę na taki marketing i w przypadku wyrażenia zgody przez kontrahenta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w celu przesłania kontrahentowi takiej informacji.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe kontrahentów są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w formie papierowej
  i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lub dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą wyrażonej
  w złożonym oświadczeniu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane zebrano, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.